Regulamin serwisu Pay2Play

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis pay2play.pl , dostępny pod adresem internetowym: https://pay2play.pl.
1.2. Serwis internetowy działający pod adresem https://www.pay2play.pl prowadzony jest przez osobę Michał Michasiów.
1.3. Serwis https://www.pay2play.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.4. Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z firmą „Epic Games” która jest twórcą i właścicielem skórek sprzedawanych w sklepie.
1.5. Wszystkie usługi na stronie są tworzone z oryginalnych telefonów firmy „Samsung”, “Honor” bądź „Huawei”.
1.6. Klient który zakupił skórkę zobowiązany jest do dołączenia do jednego z social mediów aby na bieżąco uzyskiwać informacje o zmianach w serwisie.

2. Definicje

2.1. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu internetowego pay2play.pl która nie zakupiła usług.
2.2. Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za wyraźną zgodą jej opiekuna prawnego, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
2.3. Serwis internetowy, serwis dostępny pod adresem https://www.pay2play.pl.
2.4. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.
2.5 Administrator – Zarządzający stroną.
2.6 Właściciel -Właściciel obsługujący domenę, ip, hosting, grafiki, obsługę itd.
2.7 CENTRUM POMOCY -Wszelkie maile do kontaktu zwrotów bądź social media,
2.8 REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.

3. Odpowiedzialność serwisu

3.1. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
3.2. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Użytkowników, wprowadzanych w Serwisie.
3.3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych,w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
3.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych przez Użytkowników, ani też nie daje gwarancji co do wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności zamieszczanych przez nich w Serwisie informacji.
3.5. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nie prawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Wymagania techniczne

4.1. Do korzystania z serwisu i prawidłowego funkcjonowania niezbędne są:
4.1.1. Komputer lub inne urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, wyposażone w przeglądarkę internetową.
4.1.2. Włączona obsługa plików typu”Cookies”.
4.1.3. Włączona obsługa JavaScript,

5. Płatności

5.1. Dostępne formy płatności to: PaySafeCard, PayPal, Przelew, SMSPremium oraz DirectBilling.
5.2. Płatności SMS Premium, PaySafeCard, DirectBilling oraz Przelewy realizowane są przez firmę Dotpay.pl.
5.3. Płatności PayPal realizowane są przez firmę PayPal INC.
5.4 Zwroty są akceptowane lecz z poniższymi warunkami.

6. Instrukcja Zwrotu

6.1 Jeśli klient chce zwrócić zapłaconą kwotę musi liczyć się z zaakceptowanymi wcześniej regułami regulaminu którego akceptacja widnieje przy formularzu zakupu na stronie.
6.2. Serwis jest upoważniony do wysłania pieniędzy do 6 miesięcy od zgłoszenia chęci zwrotu na maila kontakt@ pay2play.pl. Czas oczekiwania przy poszczególnych płatnościach:
– Paypal – Zwrot poprzez spór PayPal (automatycznie)
– Przelew Od zgłoszenia miesiąc na zwrócenie (ręczne)
– Paysafecard Do sześciu miesięcy od zgłoszenia chęci zwrotu (ręczne)
6.3. Jeśli użytkownik płacił za pomocą metod takich jak paysafecard, sms, sms+ oraz przelew musi on liczyć się pokryciem procentów jakie nakładają firmy na płatności firmowe.
6.4 Czas oczekiwania może się powiększyć przez problemy techniczne bądź inne problemy osób trzecich na które serwis nie ma wpływu.
6.5 Towar podlega zwrotowi tylko jeśli klient udowodni swoją racje poprzez screenshoty braku skórki oraz wyszukania przez Administratora. Towar = usługa zakupiona na stronie pay2play.pl Konta które podlegają zwrotowi to konta z nie wyłączanie dwu etapowego logowania bądź podania nie prawidłowych haseł do kont. Konta z wykonaną usługą nie podlegają zwrotowi pod żadnym względem.

7. Informacje ogólne

7.1. Administrator serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
7.2. Jakiekolwiek zastrzeżenia, wątpliwości czy problemy zaleca się zgłaszać serwisowi w miarę możliwości niezwłocznie poprzez adres e­-mail: kontakt@pay2play.pl. Wszystkie takie problemy zostaną rozpatrzone.
7.3. Właścicielem i Administratorem płatności w serwisie jest Michał Michasiów.
7.4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych pay2play.pl są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb pay2play.pl i nie są udostępniane innym podmiotom. Użytkownik może żądać od pay2play.pl uzupełnienia,uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. pay2play.pl ma prawo do usunięcia / zaprzestania przetwarzania danych bez informowania Użytkownika.
7.5 Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez serwis są regularnie usuwane tydzień od wykonania usługi dla klienta.

8. Postanowienia końcowe:

8.1 Serwis jest udostępniana „w stanie, w jakim się znajduje”, bez żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych. Serwis pay2play.pl nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do tej strony internetowej ani informacji i materiałów zawartych na tej stronie internetowej. Bez uszczerbku dla ogólności powyższego akapitu, pay2play.pl nie gwarantuje, że: ta strona internetowa będzie stale dostępna lub w ogóle dostępna; lub informacje na tej stronie są kompletne, prawdziwe, dokładne lub niewprowadzające w błąd. Nic na tej stronie nie stanowiło ani nie powinno stanowić porady jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli potrzebujesz porady w związku z jakąkolwiek kwestią prawną,finansową lub medyczną, powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.
8.2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu bez poinformowania.
8.3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu pay2play.pl w sposób nienaruszający praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych i praw autorskich.
8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
8.5. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8.6 Właściciel zastrzega sobie prawo do zmienienia regulaminu w każdym momencie bez poinformowania o tym klientów strony pay2play.pl.
8.7 Administrator zastrzega sobie prawo do użytkowania konta Epic na czas wykonania usługi. Jeśli podajesz nam swoje dane do konta nie przekazujesz nam ich na zawsze, użyczasz nam ich na czas wykonania usługi.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 20.11.2019r.